Algemene voorwaarden Stretch Media

Versie 01 per 01 januari 2018

Samenvatting

Wij doen altijd onze uiterste best om aan uw behoeften en verwachtingen te voldoen en dit onderling steeds af te stemmen, maar het is ook belangrijk om bepaalde zaken zwart op wit te hebben staan. Dan weten wij wat wat is, wie wanneer wat doet, en wat er gebeurt als er wat mis gaat.
In deze algemene voorwaarden staan geen ingewikkelde juridische termen of lange lappen onleesbare tekst. Wij hebben absoluut niet de bedoeling u iets te laten overeenkomen waar u later spijt van krijgt. Wij willen graag het beste voor beide partijen, nu en in de toekomst.

Dus, in het kort

Als u akkoord gaat met uw offerte, gaat u met ons een overeenkomst van opdracht aan en gaat u tevens akkoord met onze algemene voorwaarden:
U, (“U”) huurt ons, Stretch Media (“Wij” of “onze”) in voor de vermelde werkzaamheden uit de door ons afgeven en met U overeengekomen offerte.
Dit tegen het tarief zoals in de offerte overeengekomen.
Stretch Media is een onderdeel van Project IT BV, wat een werkmaatschappij is van de TechniQ BV Holding uit Serooskerke (W).

Uiteraard komt er wat meer bij kijken; daar komen we zo op terug.

Wat wordt overeengekomen?

U: U heeft de bevoegdheid om met ons een overeenkomst aan te gaan, namens uzelf, uw bedrijf of organisatie. U verstrekt ons alles wat wij nodig hebben om het project te kunnen finaliseren. U doet dit wanneer wij het vragen en levert het aan in de gevraagde (bestands)formaten. U beoordeelt ons werk, voorziet ons van feedback e/o goedkeuring, binnen een acceptabele termijn. Deadlines werken twee kanten op, dus u dient zich ook te houden aan datums die wij afspreken. U houdt zich ook aan de betalingsafspraken die wij maken. Deze staan in de offerte beschreven.

Wij: Wij hebben de ervaring en mogelijkheden om alles te doen wat we overeengekomen zijn, en wij doen dat alles op een professionele manier. Wij streven ernaar om elke deadline te halen en daar bovenop zeer zorgvuldig om te gaan met alles wat u ons aanlevert.

Details

Ontwerp

Wij creëren “look-and-feel” ontwerpen en flexibele layouts die zich aanpassen aan de mogelijkheden van veel verschillende apparaten en schermgrootten. Wij ontwerpen op een iteratieve manier en maken gebruik van het WordPress CMS, met (waar nodig) extra html, css en javascript. Op deze manier verspillen wij geen tijd met het apart maken van mockups in (bijvoorbeeld) Photoshop. Het kan zijn dat wij bepaalde “visuals” gebruiken (kleuren, texturen, typografie) om een bepaalde creatieve richting aan te geven. Dit noemen we de “Atmosfeer”.

U krijgt voldoende mogelijkheden om ons werk te beoordelen en feedback te geven. Samen delen wij een Google Drive map en hebben regelmatig contact.

Teksten

Tenzij anders overeengekomen, zijn wij niet verantwoordelijk voor inhoud en kwaliteit van de teksten. Wij zijn in staat om goede, SEO-geoptimaliseerde teksten te schrijven. Als u daar gebruik van wil maken kunnen wij dat in een aparte offerte aanbieden.

Afbeeldingen en foto’s

Afbeeldingen dienen te worden aangeleverd in een bewerkbaar, digitaal formaat. Foto’s dienen in een zo hoog mogelijke resolutie te worden aangeleverd. U dient ervoor te zorgen dat u beschikt over de rechten om aangeleverde bestanden te mogen gebruiken op de website. Indien gewenst kunnen wij stock-foto’s voor u aanschaffen. Deze diensten kunnen in een aparte offerte aangeboden worden.

Testen

Het is tegenwoordig niet meer zo dat het testen van een website in verschillende browsers inhoudt dat een website er in iedere browser hetzelfde uit ziet. Het draait er om dat de gebruikerservaring op het niveau is wat redelijkerwijs verwacht mag worden in relatie tot de mogelijkheden van een browser.

Wij testen ons werk in de laatste versie van de grote browsers (Safari, Chrome, Firefox) op MacOS. Daarnaast testen wij in Edge en Internet Explorer 11 op Windows, zodat een acceptabele gebruikerservaring kan worden geboden. Wij testen niet in oudere browsers, tenzij specifiek overeengekomen.

Mobiele weergave

Wij testen de mobiele weergave van ons werk via een emulator op Safari (iOS) en Chrome (Android). Wij testen niet op Windows Phone of specifieke Android-toestellen, tenzij specifiek overeengekomen.

Vindbaarheid online

Wij garanderen geen verbeteringen in de ranking in zoekmachines, dit is immers van vele factoren afhankelijk, maar we doen er alles aan te zorgen dat de website goed vindbaar is voor zoekmachines.

Veranderingen en revisies

Wij willen u niet in de weg staan om van gedachten te veranderen. Het aan u geoffreerde aanbod is gebaseerd op het aantal uren/dagen/weken/maanden werk dat wij schatten te hebben aan hetgeen wij overeengekomen zijn. Uiteraard zijn wij flexibel, dus als u iets wil veranderen of wil toevoegen, dan zorgen wij dat dat op een aparte offerte komt te staan.

Juridisch gedoe

Wij voeren ons werk zo goed mogelijk uit volgens de standaarden die in de branche van toepassing zijn, en u mag verwachten van een enigszins bekwaam bedrijf met relevante ervaring.

Dat gezegd hebbende, kunnen wij niet garanderen dat ons werk volledig vrij is van fouten. Daardoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden door u of derden, voor enige vorm van schade, inclusief inkomstenderving, verliezen of andere gevolgschade, zelfs al heeft u ons daarvan op de hoogte gebracht. Onze aansprakelijkheid zal beperkt blijven tot maximaal het overeengekomen offerte bedrag.

U kunt niet aansprakelijk gesteld worden door ons of derden voor enige vorm van schade, inclusief inkomstenderving, verliezen of andere gevolgschade, zelfs al hebben wij u daarvan op de hoogte gebracht.

Ten slotte, indien een bepaling van deze voorwaarden onwettig, onjuist of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling geacht af te scheiden van deze voorwaarden en wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele resterende bepalingen niet beïnvloed.

Zo… dat is er uit…

Intellectuele eigendomsrechten

“Intellectuele eigendomsrechten” omvat alle octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrecht (inclusief rechten in software) en naburige rechten, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, domeinnamen, databankrechten, rechten in vertrouwelijke informatie (inclusief kennis) en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten, in ieder geval geregistreerde of niet-geregistreerde en inclusief alle aanvragen (of rechten om toe te passen) voor en vernieuwing of uitbreidingen van dergelijke rechten en alle gelijkwaardige of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die in elk deel van de wereld nu of in de toekomst bestaan of zullen bestaan.

Adem in…

U garandeert dat alle teksten, afbeeldingen of andere graphics die u verstrekt, eigendom zijn van uzelf, of dat u toestemming heeft om deze te gebruiken. Wanneer u tekst, afbeeldingen of andere graphics aan ons verstrekt, stemt u er mee in om ons te beschermen tegen eventuele vorderingen van derden waarvan wij hun intellectuele eigendom gebruiken.

Wij garanderen dat alle onderdelen van het werk dat wij aan u leveren, eigendom zijn van ons of wij heb toestemming gekregen om deze aan u te verstrekken. Wanneer wij tekst, afbeeldingen of andere graphics aan u verstrekken, stemmen wij er mee in om u te beschermen tegen eventuele vorderingen van derden waarvan u hun intellectuele eigendom gebruikt. Met dien verstande dat u voor het werk betaald heeft en dat deze overeenkomst niet is beëindigd, eigenen wij u alle intellectuele eigendomsrechten als volgt toe:

U bezit de website die wij voor u maken, inclusief de visuele elementen die wij daarvoor maken. Wij overhandigen u de bronbestanden waarna u ze ergens veilig opslaat. Wij zullen geen kopie bewaren van dit werk. U bezit alle intellectuele eigendomsrechten van tekst, afbeeldingen, site specificaties en gegevens die u heeft verstrekt, tenzij iemand hen bezit.

Wij bezitten alle intellectuele eigendomsrechten die wij hebben ontwikkeld voor of los van dit project en niet door u betaald. Wij bezitten de unieke combinatie van deze elementen die een compleet ontwerp vormen en wij zullen het gebruik ervan uitsluitend voor dit project uitsluiten, tenzij anders overeengekomen. We vragen u tevens om geheimhouding van onze werkwijze en de door ons verstrekte informatie.

Ons werk laten zien

Wij zijn trots op ons werk en wij willen dat graag laten zien, dus wij behouden ons het recht voor om alle aspecten van ons creatief werk openbaar zichtbaar te maken, inclusief schetsen, work-in-progress-ontwerpen en het voltooide project in onze portefeuille en in artikelen op websites, tijdschriften en boeken.

Abonnementen

Abonnementen worden aangegaan voor de duur van 1 jaar, en worden telkens verlengd met 1 jaar. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden voor de einddatum van het huidige abonnement.

Betaalafspraken

Wij zijn ervan overtuigd dat u begrijpt hoe belangrijk het is voor een klein bedrijf dat de facturen op tijd betaald worden. Wij komen overeen dat u zich houdt aan de op de factuur gestelde betaaltermijn. Overeengekomen betalingsvoorwaarden staan vermeld in de offerte.

Hey… Waar zijn de verschrikkelijke kleine lettertjes?

Geen van beide partijen kan de overeenkomst overdragen aan derden zonder expliciete toestemming van de andere partij.

We zijn het erover eens dat wij ons houden aan alle relevante wetten van het Nederlands wetboek en de geldende voorschriften in verband met onze activiteiten volgens de algemene voorwaarden en geen inbreuk maken op relevante wetten of voorschriften.

Deze voorwaarden blijven van kracht en hoeven hierdoor niet te worden verlengd. Als een deel van deze voorwaarden om een of andere reden onjuist of onafdwingbaar wordt, blijven de resterende onderdelen ervan van kracht.

Hoewel deze voorwaarden in simpel Nederlands geschreven zijn, zijn de bedoelingen serieus.